Tags Grammar

Tag: Grammar

common mistakes

5 common mistakes – part 3

5 common mistakes – part 3 1. Remind a person of sth Don’t say: please remind me that later. Say: please REMIND me OF that later. Vui lòng...

5 common mistakes – part 2

5 common mistakes – part 2 “Sleep” or “Go to bed” Don’t say: I’ll sleep early tonight. Say: I’ll go to bed early tonight. “Drown” or...

ADVICE or ADVISE

ADVICE or ADVISE 1.ADVICE - Danh từ - Advice được dùng như danh từ. Còn muốn dùng Động từ thì phải dùng Advise. - Advice không...

ill or sick?

ill or sick? Ill and sick are both adjectives that mean ‘not in good health’. We use both ill and sick after a verb such as be, become, feel, look or seem: I was ill for a time last year,...

5 common mistakes – part 1

5 common mistakes - part 1 1. Leave for Khi bạn rời khỏi 1 nơi để đi đến 1 nơi khác, ta dùng leave for, không...

A bit of – bits of

A bit of - bits of We use a bit (of) or bits (of) to refer to quantities. The phrases can refer to both abstract and concrete things. They...

Đảo ngữ câu điều kiện

Đảo ngữ câu điều kiện  1.Đảo ngữ câu điều kiện loại 1: Cấu trúc : Should + S + (not) V-inf, S + Will +V-inf VD: If he...

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh Câu hỏi Yes/ No: – Are you John? (Bạn là John à?) – Do you like your new teacher?...

Câu điều kiện hỗn hợp

Có 2 loại câu điều kiện hỗn hợp: Loại 1: giả thiết trái ngược với quá khứ, kết quả trái ngược với hiện tại If...

Câu điều kiện – cơ bản

Câu điều kiện - cơ bản trong Tiếng Anh If – clause (Condition) Main clause (Result) Zero conditional – used for present, real situations If I drink coffee...
0Thành viênThích
0Người theo dõiĐăng Ký

Bài nổi bật