Tags Grammar

Tag: Grammar

common mistakes

5 common mistakes – part 3

5 common mistakes – part 3 1. Remind a person of sth Don’t say: please remind me that later. Say: please REMIND me OF that later. Vui lòng...

5 common mistakes – part 2

5 common mistakes – part 2 “Sleep” or “Go to bed” Don’t say: I’ll sleep early tonight. Say: I’ll go to bed early tonight. “Drown” or...

ADVICE or ADVISE

ADVICE or ADVISE 1.ADVICE - Danh từ - Advice được dùng như danh từ. Còn muốn dùng Động từ thì phải dùng Advise. - Advice không...

Ill or sick?

Ill or sick? Ill and sick are both adjectives that mean ‘not in good health’. We use both ill and sick after a verb such as be, become, feel, look or seem: I was ill for a time last year,...

5 common mistakes – part 1

5 common mistakes - part 1 1. Leave for Khi bạn rời khỏi 1 nơi để đi đến 1 nơi khác, ta dùng leave for, không...

A bit of – bits of

A bit of - bits of We use a bit (of) or bits (of) to refer to quantities. The phrases can refer to both abstract and concrete things. They...

Me too or Me neither?

A: I don’t like it. B: Me neither. (RIGHT) => we use “Me neither” to agree with negative statements B: Me too. (WRONG) => we use...

Đảo ngữ câu điều kiện

Đảo ngữ câu điều kiện  1.Đảo ngữ câu điều kiện loại 1: Cấu trúc : Should + S + (not) V-inf, S + Will +V-inf VD: If he...

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh Câu hỏi Yes/ No: – Are you John? (Bạn là John à?) – Do you like your new teacher?...

Câu điều kiện hỗn hợp

Có 2 loại câu điều kiện hỗn hợp: Loại 1: giả thiết trái ngược với quá khứ, kết quả trái ngược với hiện tại If...
0Thành viênThích
0Người theo dõiĐăng Ký

Bài nổi bật