Phân Biệt: Take care of – Care about – Care for

7286

Typical Mistake: * I don’t take care of your opinion.

1. Take care of thường có nghĩa là “look after”
Vd: Nurses take care of patients in hospital
It’s no good giving Peter a rabbit – He’s too young to take care of it properly

2. Chúng ta thường sử dụng Take care of để nói về trách nhiệm của một người (responsibility)
Vd: Mr. Vas takes care of marketing & publicity, and I’m responsible for production

3. Care about được sử dụng để nói rằng bạn có cảm thấy một chuyện gì đó có quan trọng hay không, điều gì đó gay cho bạn hứng thú hay làm bạn lo lắng. Thường được sử dụng trong câu hỏi hoặc câu phủ định
Vd: I don’t care about your opinion
I’ll never speak to you again – I don’t care

"Take care of" vs "Care about" vs "Care for"
“Take care of” vs “Care about” vs “Care for”

4. Care for có 2 nghĩa
a. Like (trong câu hỏi hoặc thể phủ định)
Vd: Would you care for a cup of tea?
b. Look after (Dùng trong văn viết hoặc trang trọng)
Vd: She spent the best years of her life caring for her sick father


Chúc các bạn phân biệt và dùng cho chính xác! đặc biệt gửi đến các bạn học viên!!! :))

 

-Vương Nguyễn Quang Nhật-