As or like?

1095

As or like?

As + noun: với vai trò là
Like + noun: tương tự như, theo cách tương tự như

As your father, I’ll help you as much as I can.

Với vai trò là bố của con, bố sẽ giúp con nhiều nhất có thể.
(Người nói là bố của người nghe.)

Like your father, I’ll help you as much as I can.

Giống như bố của con, chú sẽ giúp con nhiều nhất có thể.
(Người nói không phải là bố của người nghe nhưng ước được hành động giống như 1 người bố)

as-or-like

 1. Like
  Trong các câu so sánh sau, “like” đóng vai trò giới từ và theo sau đó là một danh từ hoặc đại từ. Ví dụ:
  – She’s got a headache like me.
  – Like the other students, he finds it a bit difficult to get to lectures early in the morning.
  – That house looks like a castle => Ngôi nhà đó trông như 1 lâu đài
 2. As
  Thường được dùng để nói về công việc hoặc chức năng
  – He worked for 2 years as a teacher in Africa.
  – He used his shoes as a hammer to hang the picture up => Anh ấy dùng chiếc giày như một cái búa để đóng đinh treo tranh.
  Trong các câu so sánh sau, “as” được sử dụng như một từ nối – theo sau “as” là một mệnh đề gồm chủ ngữ và động từ. Ví dụ:
  – He went to Cambridge University, as his father had before him. => Anh ấy đã tới học tại Trường Đại Học Cambridge, như cha anh ấy đã từng.
  – She’s a talented writer, as most of her family are. => Cô ấy là một nhà văn tài năng, như hầu hết thành viên trong gia đình mình.